This site uses cookies, so that our service may work better. Dowiedz się więcej I understand

Become a model - terms and conditions

                                                                          Hottiemessage warunki korzystania z Serwisu  

                                                                                                         Fotomodelki

 

                                                                                                           §1  Wstęp

Witamy na hottiemessage serwisie poświęconym zamawianiu e-kartek. Fotomodelka współpracująca z serwisem hottiemessage.com zobowiązuję się do przestrzegania poniższych warunków.

Administrator serwisu hottiemessage.com zastrzega sobie prawo do zmiany poniższych warunków z wcześniejszym uprzedzeniem osób współpracujących z serwisem..

Warunkiem współpracy z serwisem hottiemessage.com jest ukończenie 18 lat. W przypadku gdy Fotomodelka nie ukończyła jeszcze 18 roku życia ponosi pełną odpowiedzialność za współpracę z serwisem.

                                                                                                          §2 Definicje

2.1„Administrator” – podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu znajdującego się pod adresem internetowym hottiemessage.com,

2.2.”Fotomodelka”-osoba fizyczna współpracująca z serwisem

2.3„e-kartka"(„e-card”,zdjęcie wykonane przez Fotomodelkę) - plik w formacie  JPEG  dostarczony do Użytkownika  w wyniku korzystania z usługi oferowanej przez serwis internetowy hottiemessage.com.

2.4"Tekst wiadomości" - ciąg znaków podany przez Użytkownika Administratorowi serwisu za pomocą formularza na stronie hottiemessage.com w celu otrzymania przez Użytkownika e-kartki z treścią  podanego tekstu wiadomości

2.5„Serwis" – witryna internetowa  http://hottiemessage.com

2.6. „Profil Fotomodelki”-profil  założony w Serwisie przez Fotomodelkę w celu współpracy pomiędzy Fotomodelką a Serwisem.

2.7.”Zlecenie”- zamówienie e-kartki z treścią wiadomości na ciele Fotomodelki, które jest wysyłane przez Serwis do Fotomodelki.

                                                                                       §3  Zasady korzystania z serwisu

3.1. Rejestracja w Serwisie przez Fotomodelkę  jest równoznaczna z zawarciem umowy o współpracy pomiędzy Fotomodelką a właścicielem serwisu reprezentowanym przez Administratora serwisu, której szczegóły określa niniejszy regulamin.

3.2.Fotomodelka korzystająca z serwisu zobowiązuję się do korzystania z niego tylko i wyłącznie w sposób zgodny z prawem Fotomodelka zobowiązuję się do korzystania z serwisu wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku.. Administrator ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia  wypowiedzieć umowę na korzystanie z Serwisu jeśli uzna, że ​​korzystanie jest nieodpowiednie.

3.3 Fotomodelka oświadcza że nie będzie działać na szkodę serwisu, czyli nie będzie podejmować działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

Fotomodelka oświadcza że nie będzie podejmował jakichkolwiek działań na szkodę Administratora  i innych Osób.

3.4 Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie podlega ochronie prawa własności intelektualnej.Fotomodelka nie może kopiować bądź modyfikować jakiejkolwiek części serwisu

3.5 Fotomodelka zobowiązuje się do:

przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,

powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych osób.

3.6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest umieszczanie w tekście wiadomości treści zabronionych przez międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

Fotomodelka zobowiązuje się do nieużywania w tekście wiadomości słów , które są powszechnie uznawane jako wulgarne i obelżywe

3.7 Fotomodelka przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązana do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3.8 Akceptacja Regulaminu przez Fotomodelkę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  1. zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłam/em do korzystania z Serwisu,
  3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w moim profilu Fotomodelki, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 

                                                                                                           §4 Zasady współpracy

4.1 Fotomodelka zobowiązuje się do realizacji zleceń otrzymywanych od serwisu poprzez pisanie otrzymanego w zleceniu tekstu wiadomości na swoim ciele w miejscu wskazanym w zleceniu, Następnie robieniu zdjęć na których widoczna jest treść napisanej wiadomości i elementy ciała Fotomodelki na którym będą umieszczane wiadomości. Następnie wysyłanie zrobionych zdjęć z treścią wiadomości do Serwisu poprzez swój Profil Fotomodelki.

4.2.Dokładny wygląd i charakter zdjęć będzie opisywał osobny dokument(wytyczne do zdjęć) który otrzyma Fotomodelka oraz będzie on ustalany na bieżąco pomiędzy Serwisem i Fotomodelką w ramach współpracy

4.3. W opcji standard to Serwis przydziela zlecenia do fotomodelek, natomiast w opcji premium po dokonaniu płatności użytkownik ma możliwość wybrania fotomodelki, która będzie zobowiązana wykonać zlecenie

4.4.Od momentu otrzymania zlecenia w opcji standard i premium Fotomodelka będzie zobowiązana do przesłania przedmiotu zlecenia (zdjęcie z wiadomością na wybranym fragmencie ciała) do dnia kolejnego poprzedzającego dzień otrzymania zlecenia do godziny 20:00.

4.5. W wyjątkowych przypadkach Fotomodelka może zostać poproszona przez Administratora o wykonanie zdjęcia objętego otrzymanym zleceniem w ciągu 12 godzin od otrzymania zlecenia

4.6.Zdjęcia dotyczące otrzymanych zleceń będą przesyłane za pośrednictwem profilu który został utworzony przez Fotomodelkę w serwisie.

4.7.Fotomodelka w przypadku opcji Standard i premium będzie zobowiązana do powiadomienia w ciągu godziny od otrzymania zlecenia: emailem, smsem, przez portal facebook lub przez swój profil Fotomodelki o odrzuceniu zlecenia jeśli będzie miała świadomość że nie jest w stanie zrealizować zlecenia w ramach czasowych podanych w §4 pkt.4.4.

4.8.Nie wywiązywanie się z §4 pkt4.4 i pkt4.7 będzie stanowiło podstawę dla Administratora do usunięcia profilu Fotomodelki co wiąże się z rozwiązaniem współpracy..

4.9.Administrator nie naliczy środków pieniężnych na Profil Fotomodelki za przesłane przez Fotomodelkę zdjęcie, w ramach otrzymanego przez nią zlecenia jeśli zdjęcie będzie niezgodne z wytycznymi do zdjęć przekazanymi do wiadomości Fotomodelki oraz będzie odbiegać od standardów usług świadczonych przez Serwis. Wówczas Fotomodelka  otrzyma od Administratora sugestie dotyczące poprawy przesłanego zdjęcia i zostanie poproszona o wykonanie nowego zdjęcia do otrzymanego wcześniej zlecenia.

 5.0.Fotomodelka zobowiązuje się wykonać powierzone zlecenia z należytą starannością.

Fotomodelka oświadcza że po przesłaniu pliku z zdjęciem będącym przedmiotem zlecenia staje się on wyłączną własnością Serwisu.Fotomodelka oświadcza że w momencie przesłania pliku z zdjęciem za pośrednictwem Profilu Fotomodelki zrzeka się praw do przesyłanego zdjęcia i nie będzie sobie rościć żadnych praw do przesłanych zdjęć w ramach otrzymywanych zlece                                                

                                                                                                        §5 Wynagrodzenie

5,1.Fotomodelka będzie otrzymywać wynagrodzenie pieniężne za zrealizowane zlecenia na potrzeby Serwisu.

5.2.Walutą rozliczeniową pomiędzy Serwisem a Fotomodelką będzie dolar amerykański.

5.3.Rozliczenie pomiędzy Serwisem a Fotomodelką będzie następowało w oparciu o Profil Fotomodelki na którym będą gromadzone środki pieniężne za zrealizowane zlecenia na potrzeby Serwisu.

5.4.Fotomodelka będzie otrzymywać 5 dolarów amerykańskich za zrealizowane zlecenie w opcji standard lub 12 dolarów amerykańskich za zrealizowane zlecenie w opcji premium.

5.5.Fotomodelka będzie miała możliwość wypłaty zgromadzonych środków pieniężnych 1 i 15 dnia każdego miesiąca na konto bankowe lub konto Paypal podane w swoim profilu Fotomodelki.

5.6.Po zgłoszeniu przez Fotomodelkę w swoim profilu, wypłaty środków zgromadzonych na profilu Fotomodelki , Administrator będzie miał dwa dni robocze na wykonanie przelewu na konto wskazane przez Fotomodelkę w swoim profilu.

6)Uregulowanie należnego podatku za otrzymywane wynagrodzenie od Serwisu jest obowiązkiem Fotomodelki.

                                                                                               §6 Okres związania współpracą

6.1.Podjęcie współpracy pomiędzy Fotomodelką a Serwisem następuje w momencie rejestracji Fotomodelki w serwisie i aktywowania jej konta przez Administratora.

6.2.Zakończenie współpracy pomiędzy Serwisem i Fotomodelką następuje z dniem usunięcia jej konta z Serwisu przez Administratora.

6.3.Zarówno Fotomodelka jak i Serwis może usunąć Profil Fotomodelki bez podania przyczyny.

6.4.Fotomodelka może usunąć swój profil zdalnie z swojego profilu Fotomodelki. Usunięcie profilu musi zostać zatwierdzone przez Administratora.

6.5.W przypadku gdy profil Fotomodelki usuwa Fotomodelka, Administrator zatwierdzi usunięcie profilu do jednego dnia lub w wyjątkowych przypadkach(duża ilość zleceń w Serwisie w stosunku do współpracującej liczby Fotomodelek) do 14 dni.

6.6.W wyjątkowych przypadkach (duża ilość zleceń w Serwisie w stosunku do współpracującej liczby Fotomodelek) Fotomodelka może zostać zobowiązana do wykonywania zleceń na potrzeby portalu jeszcze przez 14 dni od dnia zgłoszenia przez swój profil chęci usunięcia konta Administratorowi.

6.7. W przypadku usunięcia Profilu przez Fotomodelkę zwrotowi na adres podany przez Administratora podlegają akcesoria do robienia Selfie które Fotomodelka otrzymała od Serwisu w ramach współpracy.

                                                                                           §7  Poufność i zachowanie tajemnicy

7.1. Serwis zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy tożsamości Fotomodelek współpracujących z Serwisem

7.2.Fotomodelka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków na jakich współpracuje z Serwisem oraz wszelkich szczegółów współpracy.

7.3. Wszystkie otrzymane materiały od Serwisu w ramach współpracy Fotomodelka zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie na własny użytek i nie udostępniać ich publicznie.